Belépés
FõoldalKeresésOldalakHirdetésekNévjegyekRegisztrációBelépés
Hírek
- Kápolna és a temető története
- Plébánosunk
- Elhunyt plébánosaink
- Közösségünk
- Kik nyugszanak temetőnkben
- Lenkey N. János
- Védett sírok
- Lenkey Károly
Legányi Ferenc
- Galéria
- ügyfélfogadásaink
- Plébánia elhelyezkedése
- Kapcsolat
- Misék rendje
- Aktuális
-Búcsú 2012

Lenkey N. János honvéd tábornok élete

Gömöri származású köznemesi családba született. Egy utászkari iskola elvégzése után, 1822-ben lépett a császári hadseregbe. 1848 tavaszán százados a 6. Württembergi huszárezrednél és egységével, az ezredesi osztály 2. századával, aminek a parancsnoka volt, Galíciában állomásozott. Egy Stanisleuban történt lengyel forradalmi megmozdulás brutális leverése kapcsán összeütközésbe került parancsnokával, Alfred Paar ezredessel. Az összeütközés odáig vezetett, hogy az ezred egy százada Lenkey János és

Fiáth Pompejus főhadnagy és Harsányi Bálint őrmester vezetésével, kalandos körülmények között Magyarországra szökött.

A csak nemrégiben hivatalba lépő Mészáros Lázár hadügyminiszternek súlyos problémát jelentett Lenkey századának szökése. Az osztrák hadügyminisztérium követelte Lenkey megbüntetését, a magyar közvélemény azonban lelkesen a szökött katonák mellé állt. Fennállt a veszély, hogy Latour bécsi hadügyminiszter az ügyre hivatkozva megtagadja a magyar sorozású ezredek már megígért hazaszállítását, ezért Mészárosnak kockára kellett tennie még meg sem szerzett népszerűségét. A magyar hadügyminisztérium nyilatkozatban ítélte el Lenkey századának szökését és elrendelte az ügy kivizsgálását. Ekkor született Petőfi Sándor Lenkei százada című verse, melyben a költő kiáll Lenkey mellett és elítéli a magyar hadügyminiszter eljárását. A megoldás végül az lett, hogy a századot „büntetésül” beosztották a szerb felkelők ellen felállított seregbe. A század becsülettel végigharcolta a délvidéki háborút, jutalmul Lenkey Jánost októberben ezredessé léptették elő és kinevezték az alakuló első honvéd huszárezred, a 13. Hunyadi huszárezred parancsnokának. Az ő ezredébe osztották be ideiglenesen

Rózsa Sándornak a hazáért harcolni kész betyárjait, mintegy százötven főt.

Decemberben a Bakonyi Sándor honvéd tábornok parancsnoksága alatt álló bácskai hadtest egyik dandárjának parancsnoka lett. Bakonyi Sándor december 16-án elhagyta a szabadságharc ügyét és utóda Esterházy Sándor tábornok nem volt hajlandó végrehajtani az Országos Honvédelmi Bizottmány parancsait. A január közepén Verbászon tartott tiszti gyűlésen Esterházy tiszttársaival együtt kijelentette, hogy nem hajlandó császári reguláris csapatok ellen harcolni. A hadtestet a felbomlástól gróf

Vécsey Károly ezredes, Lenkey János és Baudisz József százados határozott fellépése mentette meg.

Március 15-én tábornokká léptették elő és a komáromi várőrség parancsnokává nevezték ki. Bejutott az ostromzár alatt álló várba és Guyon Richárd tábornok megérkezéséig, 1849. április 20-áig ő volt a vár parancsnoka is. Guyon és Lenkey kinevezése a komáromi várba szükségmegoldás volt, Kossuth így akarta megoldani azt a problémát, hogy a hadsereg márciusi átszervezésekor a főseregnél nem jutott nekik megfelelő beosztás. Lenkey a komáromi várban lelkiismeretesen ellátta feladatát, de huszártisztként nem voltak meg a beosztáshoz szükséges ismeretei. Május végén a Tisza körül alakuló lovashadosztály parancsnokságával bízták meg, de beosztását betegsége miatt nem vette át. A harcokban a továbbiakban nem vett részt. A világosi fegyverletétel után cári, majd osztrák fogságba került. Ő is az aradi vértanúk perének egyik vádlottja volt, de pszichés betegsége egyre inkább elhatalmasodott rajta ezért az eljárást megszüntették ellene. Elborult elmével az

aradi vár börtönében halt meg. Sírja ma szülővárosában Egerben van. Aradi sírfelirata a következő volt:

„Lenkey N. János honvéd tábornok született 1807. szept. 7. Egerben

Meghalt az Aradi várbörtönében 1850. febr. 7. Béke Hanvaira”

A tábornok úr hamvait 1936 májusában temették újra, de már itt Egerben.

Egy kis visszaemlékezés Lenkey tábornok úr hamvainak elhelyezéséről a Kisasszony Temetőben:

Az egriek sem feledkeztek meg a város szülöttéről: Az Eger című újság 1936. május 10-i száma közölte, városházi forrásokra hivatkozva, hogy a magyar kir. Külügyminisztérium közbenjárására a román kormány hozzájárult Lenkey János tábornok hamvainak hazaszállításához. Ezt követően az események gyorsan követték egymást. Dr. Lakatos Ottó aradi minorita plébános atya megszerezte a kihantolási engedélyt, amely úgy szólt, hogy az exhumálást 1936. május 15-ig, be kell fejezni. A plébános értesítette Eger polgármesteri hivatalát, hogy mivel minden kétséget kizáróan a hamvakat azonosították, így gyors intézkedést kér a hazaszállítás lebonyolítására a MÁV-nál. Az egri önkormányzat azonnal felhatalmazást adott dr. Kálnoky István tanácsnoknak (1939-1944. között polgármester), aki nyomban útba indította a határállomásra, Lökösházára, Demeter Adorján városi főmérnököt.

A tábornok úr hamvait szállító vasúti kocsi 1936. május 27-én, csütörtökön gördült be Romániából Lökösházára, a határőrség sorfala között. A helység elöljárói tisztelettel és megrendüléssel várták, a lökösházi kisiskolások virágokat szórtak a vagonra. Szolnokon is megállt a vasúti szerelvény, ott kinyitották a hamvakat szállító kocsit és a helyi vasutas kórus gyászéneke mellett helyezték el a szolnokiak koszorúikat a koporsóra. Egerbe május 28-án, pénteken este érkezett meg Demeter főmérnök távirata arról, hogy másnap reggel érkeznek a városba a hamvak.

A Budapestről érkező vonatszerelvény 1936. május 29-én, szombaton reggel 7 óra 38 perckor futott be az egri vasútállomásra. Ez korai időpont volt az emlékünnepségre, ezért az egri önkormányzat egy mellékvágányra állíttatta a kocsit. A szolgálattevő vasutasok azonnal köré sereglettek: látták, hogy a mozdony után van közvetlenül kapcsolva a leplombált román vasúti kocsi, amelynek oldalára - egy tintával rajzolt - keresztet ábrázoló papírt ragasztottak. A kocsiban feküdt a kis tölgyfakoporsó a tábornok csontjaival, mellette katonaládája és kettétört sírköve az aradi Ó-temetőből. Az újság kérte a város lakosait, vegyenek részt a kegyeleti ünnepségen, a háztulajdonosok pedig az alkalomhoz illően lobogózzák fel házaikat.

A hivatalos ünnepség szombaton 11 órára volt kitűzve, de már 10 gyülekeztek és sorfalat álltak a vasútállomástól végig a Deák Ferenc utcán az egri iskolák tanulói – tudósított az Eger újság 1836. május 31-i (vasárnap) száma. A vasútállomás előtti téren az egri Dobó István 14. honvédgyalogezred díszszázada és a helyi társadalmi szervezetek és előkelőségek foglaltak helyet. A tér gyönyörűen volt feldíszítve, óriási lombfüzérekkel és nemzeti színű zászlókkal felékesítve. A tudósító újságíró bevallja, „nem lehet szót találni” arra az érzésre, amely a meghatottságtól „fénylett a szemekben”, a tekintetekből „gyász, büszkeség, a megtérő halhatatlan gyermeket visszaölelő öröm” sugárzott.

A vasúti kocsit a Braun Károly polgármester által vezetett bizottság tagjai nyitották ki, s szemlélték meg. A kis koporsót nemzeti színű lepellel letakarták és kivitték a térre, ahová begördült egy négylovas, díszes gyászkocsi. Ennek felpattant ajtaja és a kocsi belsejébe behelyezték a koporsót, melyre rátették a város polgárságának tisztelgő babérkoszorúját. A kocsi mellett hajdúk álltak díszegyenruhában és karpaszományos honvédek. A csendes főhajtás után a honvédgyalogezred zenekara eljátszotta himnuszt, majd Braun polgármester mondott gyászbeszédet. Felidézte a tábornok életútját: kiemelte, hogy 1848-ban idegen földön, Galíciában, Mariampol városkában állomásozó Württemberg-huszárok második századának a „színmagyar egri Lenkey János volt a kapitányuk”, s ők a veszélyben lévő haza hívószavára hazatértek. Életének szomorú végnapjaiból is felidézett egy epizódot, amikor így szólt: „Fennkölt szelleme a megaláztatások testi és lelki szenvedéseiben elborult és Lenkey 1850. február 8-án lett a 14-ik aradi vértanú, amikor is börtöne ablaka vasrácsán szétzúzta nemes koponyáját”. (A történeti kutatások szerint 1850. február 9-én hunyt el.) Hamvai végső nyugodalmat nem lelhettek Arad temetőjében - folytatta a polgármester - mert „a kegyeletet nem érző idegen hatalom megsemmisíteni készült azt a nekünk oly szent temetőt”. Ezért szorgalmazta szülővárosa a tábornok hamvainak hazahozatalát. Édesanyja és hős fivére – Lenkey Károly ezredes - mellé helyezzük, abban a hitben, hogy „a jövő nemzedék előtt is ragyogó példája lesz, az áldozatos hazaszeretnek”. Befejezésül emlékező beszédét ezzel zárta: „Eger a magyar történelem, a nemzeti tradíciók, a kereszt és a kard, a hit és a harc szent emlékeinek városa a mai napon gazdagabb lett az ő szelleme örök értékével – az egri csillagok még fényesebben, még szebben ragyognak közöttük”.

A kegyeleti beszéd után elindult a gyászmenet a Kisasszony - temetőbe, ahol Lenkey János édesanyja és Károly bátyja régóta nyugodott. A menetet a helyőrségi díszszázad vezette, utána a gyászindulókat játszó honvédzenekar haladt, s őket követte fekete palásban Novák Sándor apátkanonok-plébános úr nagy papi kísérettel, s mögöttük haladt a gyászkocsi. Utánuk lépkedtek a vármegye és a város főbb tisztviselői valamint a Lenkey-család egyik leszármazottja.

A koporsót előbb a temető kápolnája előtti téren helyezték el, ahol több beszéd is elhangzott. A polgárság nevében Erlach Sándor ügyvéd búcsúzott, a katonák nevében v. Zákány Győző ezredes, helyőrség parancsnok mondott tisztelgő emlékbeszédet. A vármegye törvényhatósága részéről Búzás Endre, míg a városi képviselőtestülettől Nemscsek Aurél tanácsnok helyezett el koszorút. Egy szavalat is elhangzott Horváth József közigazgatási tanfolyami hallgató részéről, aki a Heves megyei születésű Bajza József Apotheosis című igazán megható szép versét szavalta el. A család nevében Lenkey Lajos diósgyőri vasgyári tisztviselő helyezett el koszorút. Az egri érseki Jogakadémia hallgatói, a város diákjai koszorúkkal és virágerdővel borították be a hantokat, amelyek Lenkey János hamvait takarták.

Lenkey N. János
Lenkey N. János

Új bejegyzés

Felhasználói név
Jelszó


Elfelejtette jelszavát?


.

.

developed by Centrumnet Systems